ขายที่ดินมรดก เสียภาษีอะไรบ้าง

กรณีได้รับมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์จะได้รับมาจากการสืบทอดมรดกหรือได้รับโดยเสน่หาก็ตาม หากผู้รับมรดกมีความประสงค์ที่จะขายแล้ว มาศึกษาเรื่องของการเสียภาษีก่อนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรกันบ้าง

ประเภทค่าใช้จ่ายในการขายมี 3 รายการดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน 2%ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะคิดจากราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์
  2. ค่าอากร 0.5% ซึ่งค่าอากรนี้จะคำนวณโดยใช้ราคาขายหรือราคาประเมินก็ได้โดยให้เลือกราคาที่สูงกว่ามาคำนวณ
  3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ทั้งหมด เนื่องจากหากต้องการขายอสังหาริมทรัพย์แล้วจะนำมาเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเข้าสู่การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  หัก ณ ที่จ่ายต่อไปตามอัตราภาษีแบบก้าวหน้า

การคำนวณจำนวนเงินได้พึงประเมิน เริ่มจากนำราคาประเมินทุนทรัพย์หักค่าใช้จ่าย  50% ซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์นี้เป็นราคาที่กำหนดโดยกรมธนารักษ์

เมื่อคำนวณเงินได้พึงประเมินทั้งหมดแล้ว ต่อไปก็ต้องทำรายได้พึงประเมินต่อปี ด้วยการนำเงินได้พึงประเมินทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ก็จะได้เงินได้พึงประเมินเข้าสู่การคำนวณอัตราภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า ดังตารางด้านล่าง

318321

จะได้ออกมาเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ต่อปี ให้คูณกลับด้วยจำนวนปีที่ถือครองอีกครั้ง จะได้ออกมาเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด

ตัวอย่าง     นาย ก. ได้รับมรดกเป็นที่ดิน 1แปลง ถือครองกรรมสิทธิ์มาแล้ว 5 ปี โดยตกลงจะขายในราคา 3,500,000 บาท และราคาประเมินที่ดินแปลงนี้คือ 2,500,000บาท จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน = ราคาประเมินที่ดิน  x2%  คือ 2,500,000 x 2% = 50,000 บาท

ค่าอากร = ราคาประเมินหรือราคาขาย ที่ราคาสูงกว่า x 0.05% คือ 3,500,000 x 0.5% = 17,500 บาท

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย

เงินได้พึงประเมินทั้งหมด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ – หักค่าใช้จ่าย 50%คือ 2,500,000-(2,500,000 x 50%) = 1,250,000 บาท

เงินได้พึงประเมินต่อปี = เงินได้พึงประเมินทั้งหมด ÷ จำนวนปีที่ถือครอง คือ 1,250,000 x 5 = 250,000 บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายต่อปี (คำนวณตามอัตราภาษีก้าวหน้า)

เงินได้พึงประเมินต่อปี 250,000 บาทแบ่งเป็น

100,000 บาทแรก x 5%  = 5,000 บาท

150,000ที่เหลือ x 10%  = 15,000 บาท

รวมรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายต่อปี  = 20,000 บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด = ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายต่อปี x จำนวนปีที่ถือครอง คือ 20,000 x 5= 100,000 บาท

 

สรุปค่าใช้จ่ายในการขายที่ดินที่ได้รับจากมรดก

  1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน = 50,000 บาท
  2. ค่าอากร                              = 17,500 บาท
  3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่ จ่าย = 100,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด     = 167,500 บาท

หวังว่าบุคคลธรรมดาที่ต้องการขายที่ดินจะได้ทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีที่ต้องเสียตามประมวลรัษฎากร หรือในส่วนของผู้ซื้ออาจนำไปใช้ต่อรองราคาซื้อขายได้ที่ดินและค่าใช้จ่ายต่างๆได้

 

 

ติดต่อ PRA ACADEMY

สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนสัมมนาได้ตลอดเวลาค่ะ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม.

Start typing and press Enter to search

เลือกแบงค์ให้ถูกใจก่อนตัดสินใจกู้