394 web

กฎหมายระยะร่น รู้ให้ดี ก่อนก่อสร้าง

ในการปลูกสร้างบ้านในเขตพื้นที่นั้น ต้องออกแบบให้ดีๆ เพราะมีกฎหมายระยะร่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยสถาปนิกหรือวิศวกร ต้องไปขออนุญาตจาก อบต. เทศบาลเสียก่อน เพื่อนำแบบแปรนขออนุมัติจัดสร้างได้ถูกกฎหมายควบคุมอาคารด้วย

กฎหมายหรือข้อกำหนดระยะร่น

ระยะร่น คือ ระยะที่วัดจากจุดกำหนดควบคุมไปยังแนวอาคารที่จะมีการปลูกสร้างหรือต่อเติม อธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายๆ ระยะร่น หมายถึง บริเวณที่ว่างภายนอกอาคารเช่น อาคารพักอาศัย ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด ที่กฎหมายมีการกำหนดระยะให้ถอยร่นห่างจากจุดกำหนดควบคุม ประโยชน์ก็เพื่อให้ปลอดความปลอดภัย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย


แนวร่นอาคาร จากถนนหรือทางสาธารณะ

1. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารพักอาศัยอยู่ติดถนนสาธารณะ สูงไม่เกิน 3 ชั้น หรือ 10 เมตร รวมถึงอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 2 ชั้นหรือไม่เกิน 8 เมตร (ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่) ข้อกำหนดระยะร่น มีดังนี้

 • หากถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ระยะร่นของแนวอาคารต้องห่างจากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
 • หากถนนสาธารณะมีความกว้างมากกว่า 6 เมตร ระยะร่นของแนวอาคารจากถนนสาธารณะ กรณีสูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ระยะร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 0.50 เมตร กรณีอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น แต่มีพื้นที่มากกว่า 300 ตารางเมตร ระยะร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 1 เมตร

2. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถวตึกแถวและอาคารอื่นๆ ที่มิใช่สิ่งปลูกสร้างตามข้อ 1ข้อกำหนดระยะร่น มีดังนี้

 • หากถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ระยะร่นแนวอาคารวัดจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ 6 เมตร
 • หากถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 10 เมตร ระยะร่นแนวอาคารจากเขตถนน อย่างน้อย 10% ของความกว้างถนน
 • ถนนสาธารณะกว้างมากกว่า 20 เมตร ระยะร่นแนวอาคารจากเขตถนนอย่างน้อย 2 เมตร

 

ที่เว้นว่างด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างอาคาร

1. กรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถว หรือตึกแถว ข้อกำหนดตามกฎหมายมี ดังนี้

 • หากตัวอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางต้องมีพื้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 6 เมตร
 • หากตัวอาคารสูงเกิน 3 ชั้น ไม่อยู่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 12 เมตร (ตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป)
 • ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารกว้างอย่างน้อย 3 เมตร
 • ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินด้านข้างอย่างน้อย 2 เมตร
 • ตัวอาคารสร้างติดต่อกันได้ไม่เกิน 10 ห้อง และยาวรวมกันไม่เกิน 40 เมตร
 • การก่อสร้างอาคารติดต่อกันทุก 10 ห้องต้องมีที่เว้นว่างไม่น้อยกว่า 4 เมตร

2.กรณีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารอื่นๆ (ยกเว้นอาคารอยู่อาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่มิใช่อยู่อาศัยรวม อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 2 ชั้น และสูงไม่เกิน 8 เมตร)

 • อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคาร อย่างน้อย 6 เมตร
 • อาคารที่มีความสูงเกินกว่า 3 ชั้น ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ต้องมีที่ว่างหน้าอาคารอย่างน้อย 12 เมตร
 • ที่ว่างหน้าอาคารตามข้างต้น ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1/6 เท่าของเส้นรอบรูปตัวอาคารนั้น และต้องไปต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะได้ (ถ้าเป็นถนนภายในที่ผ่านช่องลอด ในอาคารอื่นต้องสูงไม่ต่ำกว่า 5 เมตรด้วย)
 • ต้องมีที่ว่างเป็นทางเดินหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

เรื่องของกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับระยะร่นหรือระยะห่างของอาคาร มีข้อมูลที่นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านต้องศึกษาอย่างละเอียด เนื่องจากเป็นข้อบังคับให้ถือปฏิบัตินอกจากผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้ว ยังอาจทำให้เสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปด้วย