425C_WEB

17 เม.ย.นี้ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชน

ทำสัญญาขายฝากที่ดินมีผลบังคับใช้

 

พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562  มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนนี้เป็นต้นไป

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชน ในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วนั้น ส่งผลให้มีการโอนหน้าที่และอำนาจของหัวหน้าเขต นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน2562 เป็นต้นไป

ดังนั้น ประชาชนที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ประเภท น.ส. 3 ก. และ น.ส. 3 หากประสงค์จะขอดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือธุรกรรมอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถขอรับบริการได้ ณ พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาท้องที่ ซึ่งที่ดินตั้งอยู่

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายฝากสำหรับผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.thansettakij.com