EEC

อสังหาฯ 3 จังหวัด EEC เดือด หลักกฎหมายปลอล๊อกให้ต่างชาติเข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์ที่มีโฉนดที่ดินได้ เต็มสูบแบบ 100% โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พ.ค 2561 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ในการทำธุรกิจของชาวต่างชาติ ให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้กฎหมายฉบับใหม่ ยังเอื้อประโยชน์ธุรกิจการค้า การบริการ ให้อีกหลายสาขา แต่ที่แน่ๆ 3 จังหวัด EEC ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ได้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับที่ดินดังนี้

 1. ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล คนต่างด้าวที่ประกอบกิจกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิในการถือครองที่ดินได้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 2. ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมฯ สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คอนโดห้องชุดได้ โดยได้รับการยกเว้นจากการกำจัดสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด จากปัจจุบันต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินไม่เกิน 1 ไร่โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และต้องนำเงินมาลงทุนที่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ส่วนการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด กฎหมายให้คนต่างด้าวถือครองห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ของเนื้อที่ห้องชุดในอาคารชุด แต่หากถือครองห้องชุดแล้วไม่ได้ประกอบกิจการภายใน 3 ปีหรือหยุดประกอบกิจการเลย กฎหมายว่าให้จำหน่ายที่ดินออกไป 1 ปี ถ้าไม่จำหน่ายสำนักงาน EEC จะใช้อำนาจในการจำหน่ายที่ดินนั้นออก

กฎหมายได้กำหนดการเช่าช่วงให้เช่าที่ดินอสังหาฯ ไว้ 10 ประเภทดังนี้

 1. ยานยนต์สมัยใหม่
 2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 3. การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. การแปรรูปอาหาร
 6. หุ่นยนต์
 7. การบินและโลจิสติกส์
 8. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 9. ดิจิทัล
 10. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร

สามารถเช่าที่ดิน 30 ปีต่ออายุสัญญาเช่าได้ไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นไม่ต้องทำตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ที่ให้เช่าเกินกว่า 30 ปี แต่ต้องไม่เกิน 50 ปี ต่อสัญญาเช่าได้ไม่เกิน 50 ปี ส่วนกรณีเช่าที่ดินของรัฐ ถือว่าการเช่า เช่าช่วง ให้เช่า ให้เช่าช่วง ไม่เป็นการร่วมทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่บอร์ด EEC จะมีมติให้เป็นการร่วมทุนเป็นรายกรณี โดยปัจจุบันพบว่า ประเทศจีนโดดเข้ามาลงทุนเยอะมาก พอๆ กับญี่ปุ่น สัดส่วนจีน70% ที่ลดบทบาทการลงทุนในสหรัฐอเมริกา เบนเข็มทิศมาลงทุนที่เอเชียมากขึ้น รวมถึงกลุ่มญี่ปุ่นซึ่งมีฐานลูกค้าชาติเดียวกันที่ลงทุนโรงงานผลิตกระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ประเทศไทยได้ปรับผังเมืองระดับภูมิภาคผังเมืองขึ้นมาใหม่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดบางส่วนยังบังคับใช้อยู่ บางส่วนเป็นผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งทำให้โซนนี้ทั้งหมดไม่สอดคล้องกัน โดยโซนเด่น ๆที่เป็นดาวรุ่งที่ต่างชาติแห่มาลงทุนอยู่ในรัศมี 60 กิโลเมตร

1.โซนสวนเสือศรีราชา
2.โซนอัสสัมชัญศรีราชา
3.โซนท่าเรือแหลมฉบัง
4.โซนเขตอุตสาหกรรมสหพัฒน์

มีขนาดตั้งแต่ไม่ถึง 100 ไร่จนถึง 500 ไร่ โดยกลุ่มจีนลงทุนไปถึง 50000 ล้านบาทโดยทำมิกซ์ยูสและคอนโดมิเนียม โดยจีนลงทุนเองและเริ่มขายให้ลูกค้าจีน และนี่คือทิศทางการเคลื่อนไหวของพื้นที่ EEC