C-397_WEB

รู้เรื่องการครอบครองปรปักษ์

การครอบครองของคนอื่น ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ไม่ว่าที่ดิน หรือสิ่งของอื่นๆ ตามกฎหมาย “ไม่มีสิทธิ์” เพราะตามพระราชบัญญัตินั้น ทรัพย์นั้นจะต้องทำนิติกรรมโดยสมบูรณ์ คือ มีการเซ็นหนังสือเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ เช่นหากเข้าไป “ครอบครอง” ที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมายโทษฐาน “บุกรุก”

แต่กฎมายก็ไม่ได้บอกว่าครอบครองทรัพย์คนอื่นโดยถูกกฎหมายไม่ได้ เพราะตามมาตรา 1382 ระบุไว้ว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

เข้าใจง่ายๆก็คือว่า ถ้าเข้าไปครอบครองที่ดิน 10 ปี โดยไม่มีเจ้าของมาอ้างหรือขับไล่ คนที่เข้าไปอยู่ใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ไม่ว่าจะปลูกบ้านอาศัย ทำเกษตรกรรม ถือว่าได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นไปเลยนะ แต่ไม่ใช่อยู่ๆ เอารั่วไปปักที่คนอื่น อยากแสงความเป็นเจ้าของ กฎหมายเขาดูเจตนาด้วย ส่วนพวกบ้าน คอนโด 5 ปี ถ้าไม่มีใครคัดค้านขับไล่ถือว่าได้ครอบครองสิทธิ์นั้นทันที โดยหลักการครอบครองมาตรา 1382 มีดังนี้

                1.มีการครอบครองเข้าไปยึดของผู้อื่นเป็นของตัวเอง ครอบครองเพื่อตนเองรวมถึงเข้าไปครอบครองแทนผู้อื่นก็ได้

                2.ที่ดินของคนอื่น เป็นที่ดินที่มีเจ้าของไม่ใช่ของสาธารณะหรือที่ดินของรัฐ คือต้องมีกรรมสิทธิ์ เช่นโฉนด น.ส3 ไม่ใช่ที่ดินไม่มีโฉนดพวกใบไต่สวน ส.ค.1 กรณีนี้จะคอบครองปรปักษ์ไม่ได้

                3.โดยความสงบ คือไม่มีเจ้าของมาขับไล่ ไม่ถูกฟ้องคดี

                4.เปิดเผย คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นเจ้าของ ไม่ใช่หลบๆซ่อนๆ แอบเข้ามาใช้

                5.มีเจตนาเข้ามาเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เข้ามาในฐานะผู้เช่า ผู้อาศัย

                6.เข้ามาครอบครองเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ต้องไปขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ เพื่อให้จดทะเบียนให้ต่อไป   

ทางที่ดีสำหรับคนที่มีที่มีทาง ควรหมั่นเขาไปพัฒนาที่ดินและตรวจสอบบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนดที่รัฐออกให้ เช่นใบไต่สวน น.ส3ก เป็นเอกสิทธิ์ที่รัฐรับรองว่าได้ครอบครองที่ดินไปทำประโยชน์เท่านั้น เพื่อรอเวลาออกโฉนด จากหน่วยราชการประกาศ

คนเป็นเจ้าของเป็นได้แค่มี “สิทธิครอบครอง” ตามกฎหมายเท่านั้น แต่หากปล่อยไว้จนคนมาแย่งครอบครอง ปักหลักลงฐานติดต่อกันเพียง 1 ปี ถ้าเราผู้มีสิทธิ์ไม่เข้าไปอ้างสิทธิ์ จะถูกคนอื่นครอบครองได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึง 10 ปี ที่ดินที่มีโฉนดกรณีปรปักษ์เลย เจ้าของ ต้องเป็นฝ่ายไปฟ้องร้องคืน ก่อนครบเวลา 1 ปีที่เขาบุกรุกเข้าไป ไม่อย่างนั้นจะเสียสิทธิ์ครอบครองได้

และในกรณีว่านับจาก 1 ปีนั้นมาที่ดินนั้นกลายเป็นที่ดินมีโฉนด คนที่แย่งไปต้องนับเวลาใหม่ให้ได้ 10 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ออกโฉนด ไม่ใช่นับตั้งแต่วันที่เข้าไปแย่งการครอบครอง เมื่อครบ 10 ปี ที่ดินแปลงนั้นที่ได้แย้งครอบคอรงสิทธิ์ จะเป็นมีกรรมสิทธิ์แบบถูกกฎหมาย ไม่ใช่แค่สิทธิครอบครองสามารถออกโฉนดได้ และนี่คือความละเอียดของกฎหมายที่ควรรู้ จะรู้แค่ว่ารู้กฎหมายแค่นั้นยังไม่พอ ต้องรู้แบบเท่าทันกฎหมายเพื่อมีกรณีไม่คาดคิด จะได้มีสิทธิ์ในการครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นนั่นเอง