P.R.A. Academy
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันสอนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครบทุกรูปแบบ มุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าใจ และมีความรู้ก่อนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ตามความถนัดในแต่ละรูปแบบของตน

โดยรวบรวมวิทยากรที่มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละด้าน ให้มาอยู่ในสถาบันเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มรูปและแบบครบวงจร มีวิทยากรผู้มากความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์เยอะที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย อาทิด้านการลงทุนที่ดิน, คอนโด, Community Mall, พื้นที่ให้เช่า, การประมูล, Social Online, ธุรกิจขายฝาก, กฎหมายอสังหาริมทรัพย์และภาษี เป็นต้น

สำหรับวิทยากรทุกท่าน จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรงและเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเผยเคล็ดลับความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ด้วยใจจริง โดยมุ่งสร้างทักษะความรู้ด้านการลงทุน และมอบทัศนคติที่ดีให้กับลูกศิษย์ เพื่อก้าวสู่สังคมนักธุรกิจและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์